Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alle producten getoond in op onze website zijn met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet garanderen dat alle informatie 100% juist is. Indien u vragen mocht hebben over een of meerdere producten dan kan u ons altijd contacteren, zowel telefonisch als per e-mail en we helpen u graag verder.

Alle vermelde prijzen op onze website zijn slechts richtprijzen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle prijzen zijn vermeld in EURO, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en tot de aangegeven datum, tenzij anders vermeld.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden.

1. Toepasselijkheid 
1.1. Op alle offertes en leveringen van C&Explore, zijnde en hierna te noemen leverancier, zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van -of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes 
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn gebleken heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

3. Opdrachten / Orders 
3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door leverancier.

3.2. De opdrachtgever is verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gestelde kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen geleverde producten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. Prijzen 
4.1. De prijzen van te leveren artikelen zijn gebaseerd op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

5. Levering 
5.1. Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren.

5.2. Opgegeven (leverings)termijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.

5.3. Bij niet tijdige levering dient afnemer Leverancier ter zake in gebreke te stellen en aan Leverancier een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5.4. Overschrijding van door Leverancier opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5.5. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Leverancier de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Leverancier gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

5.6. Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen bij Leverancier. Afnemer is gehouden de vervoers-, opslag- en andere kosten voortvloeiend uit het niet afnemen van de goederen voor zijn rekening te nemen.

5.7. Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats af bij de klant zelf. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op afnemer. De plaats van aflevering dient voor het door of vanwege leverancier gebruikte vervoermiddel op normale wijze bereikbaar te zijn. Aflevering vindt in beginsel plaats bij de eerste drempel van afnemer tenzij anders afgesproken.

6. Aansprakelijkheid 
6.1 Voor persoon- of zaakschade ontstaan bij de diensten, bij het gebruik of ten gevolge van de geleverde producten kan leverancier, behoudens in het geval dat afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier, niet aansprakelijk worden gesteld.

6.2 Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

6.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan leverancier toerekenbare opzet of grove schuld.

6.4 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door leverancier geleverde producten, is de leverancier niet aansprakelijk.

7. Garantie 
7.1.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert leverancier dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

7.2 . leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd.

7.3. Garantie is persoonsgebonden en in geen geval overdraagbaar aan anderen.


8. Betalingsvoorwaarden 
8.1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur te gebeuren.

8.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is leverancier gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin leverancier zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

9. Eigendomsvoorbehoud 
9.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van leverancier.

9.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover leverancier niet nakomt is leverancier zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

10. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever 
10.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10.2. In bovenstaande gevallen heeft leverancier voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht leverancier vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

10.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is leverancier gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van leverancier.

11. Overmacht 
11.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van leverancier niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12. Ontbinding 
12.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft de leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.